عباسعلی رستگار

درباره من

دکتر عباسعلی رستگار
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

عباسعلی رستگار دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران دانشیار دانشگاه سمنان پژهشگر برتر استان سمنان در سال 1395 پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان در سال های 1391، 1395 و 1397 علاقه مند به مباحث رفتاری و منابع انسانی...

محقق گوگل

(1399/9/8)

استنادات

424

h-index

11

i10-index

11

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1399/9/8)

استنادات

10

مقالات

7

h-index

2

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی مدیریت دولتی

تهران

معدل مقطع کارشناسی 17.21

1377-1379

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تهران

معدل مقطع کارشناسی ارشد 17.36

1379-1385

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

تهران

معدل 18.01

تجارب

1392-1398

عضو کارگروه جذب حسابداری و مدیریت صنعتی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

1388-1392

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

مهارت ها

برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

اولویت های پژوهشی

مباحث رفتاری

رفتار شهروندی سازمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2020)
^عباسعلی رستگار*, 9311204003
مدل‌سازی علّی ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران
حقوق اداري(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
تاثیر سرمایه روانشناختی بر رفتار اخلاقی پرستاران بر اساس رابطه میانجی گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مدیریت پرستاری(2020)
^عباسعلی رستگار, 9621204001*, وحید مرادی
Identifying the Factors Affecting the Selection of B2B Online Market Entry Strategies Using Soft System Methodology (Case Study: IT Industry knowledge-based companies)
Journal of System Management (2020)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, Adel Azar, ^داود فیض, Mohammad Rahim Esfidani
آسیب شناسی نظام مدیریت مراکز دیسپاچینگ: روش شناسی سیستم‌های نرم
فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی(2020)
9221201003, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش بر هوش تجاری با میانجی گری نوآوری باز در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2020)
^عباسعلی رستگار, 9711527001*
واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی
مديريت دولتي دانشگاه تهران(2020)
^حسین دامغانیان, میثم لطیفی, ^عباسعلی رستگار, 9221009002*
Designing and explaining the model of improvement of integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method)
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
مدیریت فردا(2020)
علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, 9311204003, ^عظیم اله زارعی
ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور
مطالعات رسانه های نوین(2020)
9311204003, علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, ^عظیم اله زارعی
واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی
مطالعات مدیریت راهبردی(2020)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, 9611573002
سنجش کارایی پروژه‌های شش سیگمای ناب در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیاز متوازن توسعه یافته و MCDM
مهندسي و مديريت كيفيت(2020)
^عباسعلی رستگار, حنا بقایی, رضا بهبود*
پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های موجود در حوزه مدیریت جهادی (مورد مطالعه: مدیران کمیته امداد امام خمینی)
مدیریت اسلامی(2019)
9512212013, ^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی کارکنان هتل
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
^عباسعلی رستگار, مهدی سبک رو, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*
تأملی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز: واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز
بررسی های بازرگانی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9611204002*, 9611271004, 9611573002
Clarifying the effect of customer knowledge management to improve business performance of banks: considering the role of electronic customer relationship management
International Journal of Electronic Customer Relationship Management(2019)
^عباسعلی رستگار, Ebrahim Esmaili*, Reihaneh Naderi, ^امین همتی
چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2019)
^عباسعلی رستگار, بهنام گلشاهی*
واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2019)
^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002, ^امین همتی
ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت فناوری اطلاعات)
چشم انداز مديريت بازرگاني(2019)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^داود فیض, محمدرحیم اسفیدانی
ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
مطالعه‌ی تطبیقی نتایج به‌کارگیری دو رویکرد مدل‌های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش‌بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2019)
9411214006, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض
تأثیر قابلیت‌های زیرساختی مدیریت دانش و راهبرد کسب وکار بر عملکرد سازمان با درنظر گرفتن متغیر میانجی قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی - دانشگاه جامع امام حسین(2019)
^عباسعلی رستگار, 9711570001*
موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند
تحقیقات بازاریابی نوین(2019)
^عباسعلی رستگار*, 9521204001
تأملی بر نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل‌گری سرمایه روان‌شناختی (موردمطالعه: یک صنعت نظامی)
فصلنامه مدیریت نظامی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9611204002, 9611271001*
تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش
چشم انداز مديريت دولتي(2019)
9411214005, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار
تاثیر مربیگری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و وضوح نقش (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)
طب نظامی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9511271001, 9611271001*
معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی
اندیشه های نوین تربیتی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
بررسی نقش سرمایۀ معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تأکید بر میانجی‌گری جو اخلاقی
مدیریت سرمایه اجتماعی(2019)
^عباسعلی رستگار*, حسن درویش, 9612271001, مجید نوده فراهانی
مدل رهبری دانشوران در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران: رویکرد تئوری داده‌بنیاد
مجلس و راهبرد(2019)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
9211204005*, ^حسین دامغانیان, علی اکبر فرهنگی, ^عباسعلی رستگار
رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه
مدیریت بازرگانی(2019)
عادل آذر, ^عباسعلی رستگار, 9611204002*
بررسی نقش میانجی ادراک عدالت بر رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی در سازمان
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
اکبر بهمنی چوب بستی, سیدمهدی موسوی داودی*, ^عباسعلی رستگار
طراحی مدل عوامل موثر بر آسیب‌های جسمی و روانی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و استراتژی‌های کاهش آسیب‌ها
طب جانباز(2019)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
طبقه بندی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی
آموزش علوم دریایی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق
مطالعات راهبردی بسیج(2018)
9228336004, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
رهبری دانشکاران در سازمان‌های دانش‌بنیان: نقش ویژگی‌های کاری بر عملکرد کاری
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2018)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*
انعطاف پذیری منابع انسانی، خلاقیت، و نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9221009002*, ^عباسعلی رستگار, فاطمه رحمانی
معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش شناسی الگوریتم ترکیبی SSM و CM
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان)
مدیریت بازرگانی(2018)
^عباسعلی رستگار*, 9511204001
تأثیر مهارت های سیاسی بر ارتباط گریزی سازمانی از طریق نقش واسطه عزت نفس
پژوهش نامه مدیریت تحول(2018)
محمد یزدانی زیارت*, ^عباسعلی رستگار
ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌هایی دانش‌بنیان ایران
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2018)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی
مدیریت اسلامی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی
توسعه اجتماعی(2018)
^عباسعلی رستگار, 9311009002*, 9311222001
طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2018)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
اثربخشی آموزش کنترل رفتارهای هیجان خواهی بر کاهش ارتکاب به رفتارهای پرخطر در رانندگی
مطالعات پژوهشی راهور(2018)
^عباسعلی رستگار, ^محسن فرهادی نژاد, حمیدرضا حیدری*, حمیدرضا ذاکری
تبیین تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری سبک شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران(2018)
^عباسعلی رستگار*, مرتضی اکبرزاده صفوئی, مطهره حسن پور امیری
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
راهبرد اجتماعی فرهنگی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی رابطه صداقت رهبری بر خستگی عاطفی‌کارکنان با نقش میانجی رهبری اخلاقی در جمعیت هلال احمر سمنان
امداد و نجات(2018)
^عباسعلی رستگار, ^محسن فرهادی نژاد, 9611271004*
شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا
مدیریت اطلاعات(2018)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
از مادی‌گرایی تا محیط زیست‌گرایی (نقش تعدیل‌گر هویت فرهنگی محلی بر رفتارهای زیست‌محیطی دانشجویان ایرانی)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2018)
^عباسعلی رستگار*, 9311204004
بهره‌گیری از اصول رهبری اخلاقی چین باستان برای ارتقای مدیریت نوین
اخلاق زیستی(2017)
^عباسعلی رستگار*, مرتضی اکبرزاده صفوئی, 9311204005
تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب)
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(2017)
^عباسعلی رستگار, سید صادق داج خوش*, 9228350006
نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیده ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل کنندگی جو سازمانی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2017)
^عباسعلی رستگار, 9311009001*, 9311204006
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(2017)
^عباسعلی رستگار, کاظم جعفری*, فاطمه علی نیا
بررسی تاثیر و اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (مدل کامرون و کویین) بر شادکامی در سازمان با میانجی گیری معنویت در محیط کار (مطالعه موردی: کارکنان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)
مدیریت شهری(2017)
^عباسعلی رستگار*, 9111204012
ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(2017)
^عباسعلی رستگار, سیدمحمد هاشمیان, سیدصفر علوی*
(Proposing and Explaining a Model for Happiness in the Organization Based on National Culture (Case Study: Tehran Municipality
مدیریت شهری(2017)
9111204012, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
مدل تفسیری شایستگی های بین فردی در ارتباطات سازمانی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2017)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه
مدیریت اسلامی(2017)
سید مهدی موسوی داوودی*, محمد جواد حضوری, رضا نجاری, ^عباسعلی رستگار
طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تاکید بر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, سیدرضی نبوی چاشمی
شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2017)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, حمیدرضا یزدانی, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی
چشم انداز مديريت دولتي(2017)
^عباسعلی رستگار*, علیرضا موتمنی, ^امین همتی
طراحی و تبیین مدل ارزش‌های سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
مدیریت سازمانهای دولتی(2017)
سید مهدی موسوی داودی, محمدجواد حضوری*, رضا نجاری, ^عباسعلی رستگار
دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی
مطالعات مدیریت راهبردی(2017)
^عباسعلی رستگار, 9221204002*, محمد هیزجی
اثر شادکامی بر تاب‌آوری با میانجی گری هوش عاطفی و هوش معنوی (مورد مطالعه: خبرنگاران روزنامه های کثیرالانتشار تهران)
پژوهش نامه مدیریت تحول(2017)
^عباسعلی رستگار, بنفشه فتوت*, سهیلا بورقانی فراهانی, پدرام آبدارزاده
نقش میانجی کارآفرینی صادراتی در تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9311204002
شناسایی عناصر بستة پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی
پژوهش های مدیریت در ایران(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311009002*
تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری
نوآوری و ارزش آفرینی(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9211204004, 9211204008
بررسی تاثیرکیفیت خدمات آموزشی بر رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه - ای استان سمنان (مدل سروکوال)
مهارت آموزی(2016)
9211217003*, ^عباسعلی رستگار, 8915218008, صفرعلی اتوکش, اعظم اخلاقی
تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311222002*
Evaluating the Relationship of Rational Advertising Appeals, Cognitive Information Processing Styles of Consumers and Advertising Effectiveness
International Business Management(2016)
مریم بوربور جعفری*, ^صدیقه خورشید, ^عباسعلی رستگار
Evaluating the Relationship of Rational Advertising Appeals, Cognitive Information Processing Styles of Consumers and Advertising Effectiveness
International Business Management(2016)
مریم بوربور جعفری*, ^صدیقه خورشید, ^عباسعلی رستگار
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(2016)
^عباسعلی رستگار, طاهره مقصودی*
بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت
مدیریت اسلامی(2016)
9111217001*, ^علی اکبر امین بیدختی, عبدالباسط مراد زاده, ^عباسعلی رستگار
تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^حسین دامغانیان, ^عباسعلی رستگار, 9211204007*, موسی الرضا قنبری
بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)
توسعه اجتماعی(2016)
^عباسعلی رستگار, رسول غلامزاده, 9211204008*
طراحی الگوی عملکرد برند در بازارهای صنعتی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^عباسعلی رستگار, 9221204004*, مینا کهیاری حقیقت
تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی
چشم انداز مديريت دولتي(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9211204006
Evaluating pressures for green supply chain management adoption by grey theory approach
Decision Science Letters(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311221002*
الگوی نظام¬مند افزایش سودآوری از طریق مدیریت ارتباط با مشتری
(2015)
علیرضا موتمنی, ^عباسعلی رستگار
مدل مفهومی معنویت قدسی مبتنی بر قرآن در سازمان
(2015)
^عباسعلی رستگار, علیرضا نوبری
تبیین نقش عوامل شخصیتی بر اعتیاد به خرید : با تاکید بر نقش تعدیل کننده چشم و هم چشمی
مدیریت بازرگانی(2015)
^عباسعلی رستگار, 9211204006*
آینده پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ سناریویی محتمل برای افق 1410
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, ^عباسعلی رستگار, 9111217003*
مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی
(2015)
^عباسعلی رستگار
مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی: دانشگاه سمنان
(2015)
^عباسعلی رستگار
تبیین اثر هوش ساختاری_ سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی
(2015)
^عباسعلی رستگار
بررسی نقش مهار سرمایۀ روان شناختی رهبر در ایجاد سرمایۀ روان شناختی کارکنان: نقش میانجی درک کارکنان از تحول‌آفرینی رهبر (مورد مطالعه: سازمان‌های نوپا و یا در حال تحول)
(2015)
^عباسعلی رستگار, بابک وطن دوست, رضا قنبرزاده میان دهی
تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش
(2015)
^عباسعلی رستگار
Study of the Role of Personality Factors in Organizational Citizenship Behaviors
Trends Journal of Sciences Research(2015)
^عباسعلی رستگار
A Survey of the Impact of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behavior with Mediating Role of Affective Commitment (Case Study: Shafa Private Hospital of Sari City)
International Journal of Economy, Management and Social Sciences(2014)
^عباسعلی رستگار, علی اصغر فیروزجائیان
اثر اشتراک دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجی‌گری مشارکت در تصمیم‌گیری گروهی و یادگیری مشارکتی
(2014)
^عباسعلی رستگار
ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان
(2014)
^عباسعلی رستگار
شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به روش آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده
(2014)
^عباسعلی رستگار
تبیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و ارزش ویژه مارک تجاری در صنعت بانکداری با تاکید بر تهدیدها و فرصت ها
(2014)
^عباسعلی رستگار
کارآفرینی آموزشی، فرهنگ کارآفرینی، چالش ها و راهکارها
(2014)
شهربانو خشکاب, ^عباسعلی رستگار
The Effects of Personality on Protean and Boundaryless Career Attitudes
(2014)
^عباسعلی رستگار, مریم حسان
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک و جابه جایی شغل با نقش تعدیل‌گری تناسب فرد-‌ سازمان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)
(2014)
^عباسعلی رستگار
بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته
(2014)
صفورا اللهی, ^عباسعلی رستگار, ^محسن شفیعی نیگابادی
تاثیر مهارت های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران : کارکنان استانداری خراسان شمالی
(2013)
^عباسعلی رستگار
بررسی تاثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت
(2013)
^عباسعلی رستگار, سیدمهدی موسوی داودی, کیارش فرتاش
ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها
(2013)
^عباسعلی رستگار, ^داود فیض, هادی سبزی
Explaining conceptual model of factors affecting on entrepreneurs failure using ism technique
(2013)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی
(2012)
^عباسعلی رستگار, محمود جانقلی, فائزه حیدری, حامد حیدری
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی بانک ملت)
(2012)
^عباسعلی رستگار
سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان
(2011)
^عباسعلی رستگار, مهدی تاج الدین
آسیب شناسی فرایند نوآوری در شرکت های ایرانی
(2010)
^عباسعلی رستگار, غلامرضا طالقانی, اسماعیل اقبالی, مهدی تاج الدین
ارتباط فرا فردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران )
(2010)
اسدالله کردنائیج, حسین خنیفر, ^عباسعلی رستگار, سمیه زراعت کار
رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی (مطالعه موردی : صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران )
(2009)
سید حامد وارث, ^عباسعلی رستگار, سمیه زراعت کار, کبری رفعتی آلاشتی
بررسی عوامل موثر بر گرایش سهام داران بورس اوراق بهادار به یک شرکت کارگزاری خاص
(2009)
^عباسعلی رستگار
ارتباط درون فردی در برانگیختگی کارکنان
(2009)
^عباسعلی رستگار, قاسم انصاری رنانی
بررسی رابطه میان سرمایه انسانی، عوامل مدیریتی، اندازه و عمر شرکت در سطح نوآوری شرکت ها: مورد مطالعاتی شرکت های تبلیغاتی
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9221204005
سنجش پیشایندهای آگاهی از محتوا و ارزش تبلیغات: نقش نگرش به تبلیغات و برند بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان گوشی های تلفن همراه شرکت اپل)
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, ^مصطفی رئوفی, ^امین همتی
تاثیر اجزای برندسازی داخلی بر عملکرد برند با نقش میانجی تعهد به برند
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9211204003
تأملی در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه: با تأکید بر نقش میانجی قابلیت های پویا
دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار(2019-11-26)
^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002
تأملی بر نقش بازاریابی رسانۀ اجتماعی بر ارزش ویژۀ مشتری: نقش میانجی ارزش ویژۀ برند در صنعت تلگرام
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد(2019-11-13)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, 9511210006
هویت یابی مصرف کننده با برند: واکاوی نقش جهانی سازی و محلی سازی برند درک شده بر قصد خرید مجدد
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2019-08-22)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, مهدی نبوی فرد, 9611573002
شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجتماعی- فرهنگی در دستیابی زنان به سطوح بالای مدیریتی در شرکت‌های اتوماسیون صنعتی شهر تهران
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2019-08-22)
^عباسعلی رستگار*, 9111266008
بررسی و تبیین ارتباط بین سرمای فکری و سرمایه اجتماعی در شعب بیمه پارسیان استان مازندران
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت(2018-05-15)
9211204004*, ^عباسعلی رستگار, ^امین همتی, ^مصطفی رئوفی
بررسی نقش لنگرهای مسیر شغلی بر ارتقاء کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان)
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(2018-03-06)
^عباسعلی رستگار*, 9311204006, ^امین همتی
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد در بروز رفتار شهروندی سازمانی
دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی(2018-02-13)
^عباسعلی رستگار*, ^امین همتی
تحلیل تأثیر یکپارچگی فرآیندهای زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2017-04-19)
^عباسعلی رستگار, 9112204002, ^امین همتی*
سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان
چهارمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت استراتژیک(2016-12-06)
^عباسعلی رستگار*, امین همتی
تاثیر عوامل فرهنگی ایران بر شیوه های مدیریت تعارض در مذاکرات تجاری بین الملل
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2016-09-15)
^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, مریم فیروزنیا
بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و عملکرد کارکنان
همایش توسعه و تعالی سازمان در ارتش جمهوری اسلامی ایران(2016-08-09)
کاظم جعفری*, ^عباسعلی رستگار, سید مجتبی غفوری
بررسی نقش پارادایم کارکردگرا در نظریه پردازی مدیریت و سازمان
سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران(2016-06-16)
9211204001*, ^عباسعلی رستگار
بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان تهران)
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت(2016-05-26)
^عباسعلی رستگار*, آناهیتا هاشم زاده همایونی, امین همتی
ارزیابی میزان آشنایی و رضایت مشتریان ازخدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت و ارائه راهکارهای پیشنهادی
کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوشمندی سازمانی و تجاری(2016-05-19)
^عباسعلی رستگار*, امین همتی, آناهیتا هاشم زاده همایونی
بررسی دیدگاه ماکیاول بر اساس مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی تئوری های مدیریت
کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوشمندی سازمانی و تجاری(2016-05-19)
^عباسعلی رستگار, حسن صادقپورمقدم*, ریحانه هاشم زهی
تأثیر فعالیتهای زنجیره تأمین بر توانمندی رقابتی در شرکت ایران خودرو
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2016-05-14)
^عباسعلی رستگار*, ^امین همتی
رابطه بین اخلاق، فرهنگ و تعهد سازمانی با خروج کارکنان از سازمان
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد و حسابداری(2016-05-12)
^عباسعلی رستگار, محسن صابریان*
بررسی رابطه بین قناعت ورزی از دیدگاه اسلام و تیپ های شخصیتی الف و ب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع(2016-03-17)
^عباسعلی رستگار, امین همتی*, نینا پورابراهیمی
ارتقاء روحیه اساتید و کارکنان : بررسی نقش شادی سازمانی و مهارتهای ارتباطی (دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار(2016-03-04)
^عباسعلی رستگار, 9112204002*, محدثه یاوری
بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیام کوتاه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم(2015-12-23)
حمید محمدیان, ^عباسعلی رستگار, ابوالفظل دانایی
ارائه الگویی از جامعه هولوگرافیک در نظام سلامت
کنفرا نس ملی آینده پژوهش علوم انسا نی و توسعه(2015-11-11)
^عباسعلی رستگار
تاثیر ترویج کارآفرینی سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش واسطه ای شفافیت سازمانی
اولین کنفرا نس بین المللی کار آفرینی ، خلاقیت و نو آوری(2015-08-20)
^عباسعلی رستگار, 9112204002, مهرانه صمدیان, مهرانه صمدیان
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در بیمه ایران در شهر تهران
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نیل به سرآمدن سازمان: مطالعه ی موردی میزان رضایتمندی ذینفعان شرکت ذوب آهن اصفهان
اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت(2015-02-24)
زهرا عباسی*, ^عباسعلی رستگار, 9111206004
طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و راهبرد سازمانی و تأثیر آن‌ها بر اثربخشی سازمان: با میانجی‌گری مدیریت دانش
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش(2015-02-17)
^عباسعلی رستگار
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و سبکهای مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان
اولین کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت(2014-12-17)
^عباسعلی رستگار
آموزش ارزش آفرینی یا کارآفرینی ارائه و تبیین مدل مفهومی آموزش ارزش آفرینی در مراکز دانشگاهی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^عباسعلی رستگار
ارزش کارآفرینی در دانشگاه ها : با تأکید بر مطالعه و بررسی تطبیقی دانشگاههای کشور آمریکا ، انگلستان و چین
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^عباسعلی رستگار, محسن قربانلو
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كارايي مديران داخلي
يزدي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه هوش معنوي و سبك رهبري خدمتگزار مطالعه موردي شهرداري تهران
سراج ندا(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سبك شخصيتي پنج عاملي رضايت رضايت شغلي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت تهران
شريف زاده رضوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
و شناسايي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازي كاركنان
محموديان ميترا(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت
سلطاني كيوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر خريد رايانه قابل حمل
حسين آبادي فراهاني سعيد(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برسي رابطه بين ارزشهاي زيست محسطي و سبك زندگي بر رفتار بوم شناختي مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي بر اساس مدل ...
علوي هفت چشمه سيد صفر(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برسي رابطه بين برخورداري از پوشش بيمه عمر و سرمايه گذاري و تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان بانك ملت
حسيني پور سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1391/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي موانع فرهنگي سازماني مرتبط با سيستمهاي پرداخت مبتني بر عملكرد و ارائه راهكارهاي آن با استفاده از روش كيو
ميرحسيني سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ارزش ويژه مارك تجاري
اكبرزاده صفوئي مرتضي(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و آسيب شناسي برنامه توسعه منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور
جاويدميلاني شاهين(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع انساني و فرهنگ سازماني در اجراي استراتژي ها در صنعت بانكداري
كاشي ساز مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناخت و اولوت بندي عوامل موثر بر معنويت در سازمان
حسيني سيد آرمين(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاومت در مقابل تغييرات در شركت رجا
متقي پور محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جوامع برند متاثر از رسانه هاي اجتماعي بر خط بر وفاداري به برند با اثر ميانجي اعتماد به برند و متغيرهاي مشتري محوري در رسانه هاي اجتماعي
حاجي رحيمي صابر(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات هان به دهان بر روي تمايل به خريد از محصولات با برند خصوصي فروشگاه با تاكيد بر ميانجي گري تصوير ادراك شده از فروشگاه و ريسك ادراك شده از برند خصوصي فروشگاه : مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي اتكا در كرج
كاظمي احمد(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر انواع سبك هاي شخصيتي بر تصوير برند شركت در ذهن مصرف كننده با اثر ميانجي هوش عاطفي(مورد مطالعه : كليه مصرف كنندگان محصولات لبني شركت كاله در شهر ورامين
حفيظي حسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان با ميانجيگري انگيزه پيشرفت . مطالعه موردي : كاركنان با نك صادرات استان سمنان
مرتضي غلام حسن(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير منابع كار و خانواده بر غناي كار و خانواده با تاكيد بر ميانجيگري رضايت فردي : مورد مطالعه : معلمان دوره تحصيلي ابتدايي شهر اصفهان
آذريان سينا(تاریخ دفاع: 1392/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
متمايز سازي مشاغل و شناسايي مشاغل استراتژيك مطالعه موردي : بانك ملت
برخورداري اميراحسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سكوت سازماني با ميانجي گري عدالت سازماني ادراك شده ( مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
خامسي هامانه مينا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه استراتژيك منابع انساني(مورد مطالعه : شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي استان گلستان
صابري رها(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي تعهد سازماني در كاركنان بانك ايران زمين
حسيني كيا سيدمحمدامين(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده تشكيل خوشه هاي صنعتي (مورد مطالعه : صنعت فرش دستباف خراسان شمالي
ابراهيمي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين مدل مفهومي عوامل موثر شكست كارآفرينان با استفاده از تكنيك ISM
صادقي نياركي حجت اله(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي آنلاين اجتماعي در تشخيص فرصت هاي كارآفريني (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه سمنان)
بلوري نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در ارايه خدمات جديد در عرصه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي بانك ملت)
نظري يوسف(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآمدي نيروي انساني با متغير ميانجي فرآيند خلق دانش در شعب شهر تهران، كانون زبان ايران
زركار فروغ الزمان(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير باورهاي فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي شهر سمنان با ميانجيگري سازگاري اجتماعي
اسلامي مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو اخلاقي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد سازماني( مورد مطالعه: بانك ملت شهرستان سمنان)
عرب عامري حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي اطلاعات منابع انساني بر توزيع دانش با اثر ميانجي فرهنگ سازماني در شعب بانك ملت در شيراز
حسامي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري معنوي مديران بر كيفيت زندگي كاري مديران با اثر ميانجي معنويت مديران( مطالعه موردي: شركت پارس خودرو)
هدايتي فر صبا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي دكترين پيامبر اكرم (ص) و دكترين هاي غربي در بازاريابي عقيده و تبيين جايگاه دكترين دعوت پيامبر اسلام(ص) در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
آذري كارمزدي علي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجي گري تعهد عاطفي در ميان كاركنان بيمارستان هاي خصوصي شهر سازي
فيروزجائيان گلوگاه مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوب مفهومي براي بهبود مستمر با رويكرد دروني سازي الگوهاي رفتاري (مورد مطالعه :سازمانهاي برتر جايزه ملي تعالي سازماني)
پوررجب ولي اله(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر عدم موفقيت كالاهاي ايراني در موقعيت يابي برند در صنعت لوازم خانگي
قاسميان سارا(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو اخلاقي سازماني بر سلالمت اداري (مورد مطالعه: شركت سهامي آب منطقه اي سمنان)
مرادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجيگري حمايت ادراك شده سازماني .(مورد مطالعه : كاركنان ادارات كل هواشناسي استانهاي خراسان رضوي . شمالي و جنوبي )
پارسا مجيد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير عملكرد ادراكات رنگي برند بر شخصيت ادراك شده از برند در ميان كاربران اينترنتي بانك ملت)
خدادادبرمي امير(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سبك شخصيتي (مايرز بريگز)و چاپلوسي كاركنان (مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشكي سمنان)
ديهيم فر فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي رهبري دانشوران (سبك دانشبر/دانشور (KLW)) در سازمانهاي دانش بنيان
آتشي علي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير عوامل فرهنگي ايران بر جهت گيري استراتژيك در مذاكرات تجاري بين الملل با نقش ميانجي گر شيوه هاي مديريت تعارض در مذاكرات تجاري ( مورد مطالعه : بازرگانان ايراني فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات كشاورزي و غذايي )
فيروزنيا مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خوش بيني يا بدبيني مديران شركت بر خطاي پيش بيني سود در دوره قبل و طي تحريم هاي اقتصادي (مورد مطالعه :شركت هاي صنعت كاني هاي فلزي بورس اوراق بهادار تهران
بهرامي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل سلسله مراتبي دستيابي به ارتباطات سازماني اثربخش بر اساس شايستگي هاي ارتباطي درون فردي و بين فردي
يزداني زيارت محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
ارائه و تبيين مدل گوناگوني نسل ها مبتني بر ارزش هاي كاري و تاثير آن بر تعلق خاط كاركنان
مسافري قمي مراد(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل مديريت ارتباطات سازماني مبتني بر شبكه هاي اجتماعي
روزبان فرناز(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني اسراي جنگي ايران در اردوگاه هاي عراق
نبوي چاشمي سيد رضي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
معماري فرايند مديريت استراتژيك استعداد در بنياد ملي نخبگان :رويگردي نگاشت شناختي
گلشاهي بهنام(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل ارتقاي سلامت اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران مبتني بر بيانيه آروشا
همايوني غلامحسين(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير انواع حسادت بر سايش اجتماعي با ميانجي گري تعارض رابطه و تعديل گري سن (مورد مطالعه:كاركنان قرارداي واحدهاي منتخب پرديس مركزي دانشگاه رازي)
علوي متين فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر كارآمدي نيروي انساني با نقش تعديلگر ويژگي هاي جمعيت شناختي (مطالعه موردي : شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ايران
مشايخي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/08/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر مديريت استعدادها با نقش ميانجي كيفيت زندگي كاري (مورد مطالعه : سازمان شهرداري منطقه 5 تهران )
صابرزاده صادق(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه فرهنگ سازماني سلامت اداري با نقش ميانجي اخلاق اسلامي (مورد مطالعه :دانشگاه سمنان )
حسنان ميترا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهوش معنوي بر رهبري اخلاقي با ميانجي گري روانشناسي مثبت گرا و تعديل گري گروه خوني (مطالعه موردي :مديران مدارس شهر كرمان )
حيدري مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ شخصيتي بر مديريت تصوير پردازي با استفاده از شاخص مايرز - بريگز و تعديل كنندگي متغيرهاي منتخب جمعيت شناختي(مورد مطالعه :كاركنان اداره كل آموزش و پرورش گيلان)
محمدي نژاد پاشاكي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارايه و تبيين شادكامي در سازمان مبتني بر فرهنگملي(ايراني-اسلامي)
كوشش تبار محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
ارزيابي پابرجايي استراتژي هاي بازاريابي نفت ايران در برابر سناريوهاي جهاني انرژي با رويكرد آينده پژوهانه
غفراني سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1398/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي تطبيقي نتايج دو رويكرد پويايي سيستم ها و رويكرد شهودي در پيش بيني سناريوهاي تعارض نظامي ميان ايران و عربستان
قنبري عموقين حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي رفتارهاي نامطلوب كاركنان در سازمان هاي دولتي ايران
همتي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/12/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك شخصيتي ماكياوليستي بر قلدري سازماني با اثر ميانجي خستگي عاطفي و اثر تعديل گري خودشيفتگي (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهر تهران)
خسرويان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نگرش ها و ذهنيت هاي موجود در حوزه مديريت جهادي با روش Q
وحيدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برند سازي داخلي بر وفاداري مشتريان مطالعه موردي : مراكز درماني و بيمارستاني شهر تهران
باقروند تقي ديزجي اميررضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل برانگيختن اشتياق كاركنان در پرتو رهنمودهاي قرآني بر اساس تفاسير شريف الميزان و نمونه
نجفي كلياني وحيد(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : دكتري
مدل رفتار معنوي در سازمان هاي رسانه اي
فتوت بنفشه(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير سرمايه فكري بر قابليت نوآوري سازماني از طريق نقش ميانجي اشتراك دانش (مورد مطالعه: صنايع دانش محور
نوعي بيدآبادي شاهين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش هيجاني بر مديريت دانش مديران سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اثر مداخله گر جمعيت شناختي
بابازاده كلنتري ساناز(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پيگماليون بر عملكرد زير دستان با ميانجي گري فشار رواني (استرس) و تعديل كنندگي متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت)
علائي حسيني بهمن(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي گردش شغلي با استفاده از متغيرنمودار چرخه زندگي و به روش شبكه عصبي
صفاييان پدرام(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گروه خوني بر بطالت اجتماعي با نقش ميانجي گري تيپ شخصيتي ديسك ( مورد مطالعه : كاركنان اداره آموش و پرورش شهرستان كرمانشاه)
شهباز عرفان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه معنوي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي تاب آوري و تعديل گري گروه خوني ( مورد مطالعه : كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر شيراز)
مرادي بابك(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عوامل موثر بر پايداري كسب و كارهاي خانگي رسمي و غير رسمي زنان ( مورد مطالعه : كسب و كارهاي خانگي استان تهران )
قرباني زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي مديريت ارتباط بامشتري (موردمطالعه:مديريت بانك ملت وكشاورزي شهرستان كرمان)
عليرضائي پور ندا(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر استراتژيك مديران بر انعطاف پذيري استراتژيك شركت :نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه (مورد مطالعه:بنگاه هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي سمنان
اكبري فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهی ها نمی توانند آب را ببینند (چگونه فرهنگ ملی بر استراتژی شرکت ها تأثیرگذار است)
(2020-02-20)
فرهنگ در عرصه مدیریت رفتار سازمانی بین الملل (وقتی تیم ها به هم می رسند)
(2018-01-20)
مدیریت تحول در سازمان ها (استراتژی ها و روش ها)
(2015-10-21)
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
(2010-07-04)
پنجمین فرمان در میدان عمل
(2009-11-06)
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی
(2019-09-02)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جلسه 14 تیر تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (35 بار دانلود)
جلسه 10 تیر مدیریت رفتار سازمانی   (46 بار دانلود)
جلسه 22 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (38 بار دانلود)
جلسه 25 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (51 بار دانلود)
جلسه 25 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (238 بار دانلود)
جلسه 24 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (46 بار دانلود)
جلسه 24 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (50 بار دانلود)
جلسه 21 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (43 بار دانلود)
جلسه 20 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (58 بار دانلود)
جلسه 20 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (39 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (55 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (47 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (47 بار دانلود)
جلسه 18 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (50 بار دانلود)
جلسه 18 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (39 بار دانلود)
جلسه 13 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (42 بار دانلود)
جلسه 13 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (44 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (50 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (50 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (37 بار دانلود)
جلسه 11 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (52 بار دانلود)
جلسه 31 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (50 بار دانلود)
جلسه دوم روز 30 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (51 بار دانلود)
جلسه 30 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (45 بار دانلود)
جلسه 30 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (41 بار دانلود)
جلسه 29 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (45 بار دانلود)
جلسه 29 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (44 بار دانلود)
جلسه 28 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (43 بار دانلود)
انگیزش 1   (73 بار دانلود)
جلسه 24 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (67 بار دانلود)
جلسه 24 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (47 بار دانلود)
جلسه 22 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (63 بار دانلود)
جلسه 23 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (50 بار دانلود)
لینک فیلم جلسه 22 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (41 بار دانلود)
https://www.dropbox.com/s/k3b3eh6xz7mgo4k/MyWorkshop.mp4?dl=0
سیستم پاداش   (79 بار دانلود)
جلسه 19 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (54 بار دانلود)
جلسه 17 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (50 بار دانلود)
جلسه 16 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (151 بار دانلود)
جلسه 15 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (58 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا9   (86 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا8   (89 بار دانلود)
ارزیابی عملکرد   (90 بار دانلود)
جلسه 10 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (62 بار دانلود)
جلسه 10 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (53 بار دانلود)
جلسه 9 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (68 بار دانلود)
جلسه 9 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (43 بار دانلود)
جلسه 8 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (57 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 7   (67 بار دانلود)
آموزش کارکنان   (86 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 6   (56 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 5   (57 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 4   (56 بار دانلود)
شخصیت 6   (53 بار دانلود)
شخصیت 5   (46 بار دانلود)
شخصیت 4   (48 بار دانلود)
جلسه 3 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (45 بار دانلود)
شخصیت 3   (46 بار دانلود)
جلسه 3 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (49 بار دانلود)
شخصیت 2   (47 بار دانلود)
شخصیت1   (49 بار دانلود)
جلسه 2 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (43 بار دانلود)
جلسه 1 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (41 بار دانلود)
جلسه 2 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (59 بار دانلود)
اجتماعی کردن   (86 بار دانلود)
مبانی فلسفی 2   (57 بار دانلود)
مبانی فلسفی 1   (60 بار دانلود)
فرایند انتخاب   (91 بار دانلود)
کارمندیابی   (99 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 3   (61 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 2   (62 بار دانلود)
جلسه 20 فرودین مدیریت رفتار سازمانی   (40 بار دانلود)
جلسه 27 فروردین مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (45 بار دانلود)
جلسه 27 فروردین مدیریت منابع انسانی   (108 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 1   (68 بار دانلود)
جلسه 26 فروردین تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (38 بار دانلود)
جلسه 19 فروردین تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (47 بار دانلود)
برنامه ریزی   (100 بار دانلود)
تجزیه و تحلیل   (135 بار دانلود)
مدیریت رفتار سازمانی جلسه 18 فروردین   (87 بار دانلود)
جلسه 25 فرودین مدیریت رفتار سازمانی   (40 بار دانلود)
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه 19 فروردین   (47 بار دانلود)
جلسه 19 فروردین مدیریت منابع انسانی   (83 بار دانلود)
مزاج 2   (62 بار دانلود)
مزاج 1   (89 بار دانلود)
هوش 3   (79 بار دانلود)
هوش 2   (71 بار دانلود)
هوش 1   (98 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت رفتار سازمانی   (119 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : کسب و کار
بررسی روابط فرد و سازمان   (66 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : منابع انسانی
نظریه های رفتاری سازمان   (122 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : مدیریت منابع، مدیریت رفتار
نظریه های پیشرفته ارتباطات سازمانی   (126 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : مدیریت رفتاری
مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (161 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع، مدیریت رفتار
فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت   (580 بار دانلود)
رشته : رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (127 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : مدیریت رفتار، مدیریت منابع

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
a_rastgar@semnan.ac.ir
02331532561

فرم تماس